Aktualności


Informacja

2016-09-28

W dniu 17.08.2016r. podpisano umowę pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6 o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w PODPROGRAMIE 2016.


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2016-09-27

Dnia 21 września 2016r w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak powitała przybyłych 25 członków Zespołu i przedstawiła program spotkania.
Na wstępie w podsumowaniu kwartalnej działalności Zespołu, przedstawiono liczbę wszczętych na terenie Miasta i Gminy Pleszew 15 procedur "Niebieskie Karty". Najczęstsza przyczyną wszczęcia procedury są nadal uzależnienia – najczęściej jest to uzależnienie od alkoholu ale również od środków psychoaktywnych.
Przewodnicząca zapoznała członków Zespołu z materiałami dotyczącymi szkoleń w ramach programu "Chronimy Dzieci".
Pracownicy socjalni przedstawili 7 procedur "Niebieskie Karty" ze wskazaniem do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy.
Następnie ustalono datę kolejnego spotkania Zespołu - 25 listopada jako inaugurację Kampanii "16 dni przeciwdziałania przemocy wobec płci"
Głos zabrała również kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Pani Alicja Rygiel oraz podinspektor Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Pan Artur Wieczorek. Przedstawili oni zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu prace socjalną w środowisku zgodnie z art.107 ust.3a i 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 poz.163 z późniejsz. zmianami).
Spotkanie zakończono dyskusją nt.występującej coraz częściej przemocy rówieśniczej.
Na zakończenie przewodnicząca Zespołu podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do współpracy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja

  2016-09-27

  Fundacja ITAKA – na prośbę rodziny i we współpracy z policją prowadzi poszukiwania zaginionego Tomasza Jerzego Rozmacińskiego.

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2016-08-02

  Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym:
  - okresem zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 01.11.2016 do 31.10.2017 w świadczeniach rodzinnych
  - okresem świadczeniowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 do 30.09.2017 w funduszu alimentacyjnym
  W Punkcie Obsługi Klienta można pobierać druki wniosków z załączonymi fiszkami o wymaganych dokumentach.
  Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami rozpocznie się:
  - dla świadczeń rodzinnych od 1.09.2016 roku
  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
  Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

  - dla funduszu alimentacyjnego od 01.08.2016 roku
  Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

  Do wniosku należy dołączyć:
  1. Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło od 2015r) i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc.
  2. Kserokopia decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2015.
  3. Zaświadczenie ze szkoły średniej.
  4. Kserokopia nakazu płatniczego za 2015 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UMiG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2015 – dotyczy rolników.
  5. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2015 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób uprawnionych do alimentów).
  6. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).
  7. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym.
  8. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
  - utrata- świadectwo pracy; pit-11; dochody z US tzw. rozbite
  - uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc (brutto i netto).

  WZORY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


  INFORMACJA DLA RODZICÓW - STYPENDIA SZKOLNE

  2016-07-25

  MGOPS w Pleszewie informuje, ze wnioski na stypendia szkolne będą wydawane po 15 sierpnia, natomiast składać należy od 1- 15 września danego roku szkolnego, przy ul. Ogrodowej 13.
  Zgodnie ze zmianą Uchwały nr XIII/155/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016r., od 1 września warunkiem uzyskania świadczenia jest okazanie się fakturami z poniesionych wydatków dotyczących udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych, w tym w szczególności:
  - zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
  - zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych,
  - opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
  - opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.
  UWAGA!
  Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę (osobę, na którą wystawiona jest decyzja). W przypadku, kiedy wartość faktury/ rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów do wysokości świadczenia.
  W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi
  do wysokości wartości faktury/rachunku.
  Do stypendium przyznanego na okres wrzesień- grudzień 2016r. należy przedłożyć faktury z poniesionych wydatków za okres od 1 lipca do 10 grudnia 2016r.

  Do stypendium przyznanego na okres styczeń-czerwiec 2017r. należy przedłożyć faktury z poniesionych wydatków za okres od 1 stycznia do 10 czerwca 2017r.
  Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie
  do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany
  w ramach stypendium szkolnego.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji