Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Ogłoszenie

2017-04-28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, działając zgodnie z art. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 04-04-2017 r. na stronie internetowej MGOPS Pleszew (www.pleszew.mgops.info.) o otwartym naborze na Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera wybrano ofertę:
STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”
Ul. B. Krzywoustego 3
63-300 PLESZEW
do wspólnej realizacji ww. projektu.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot:
STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”
Ul. B. Krzywoustego 3
63-300 PLESZEW
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana przez STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”, ul. B. Krzywoustego 3, 63-300 PLESZEW spełniła oczekiwania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Agnieszka Kusiak
Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie


Informacja

2017-04-19

W dniach 26, 27, 28 kwietnia 2017r. w magazynie przy ulicy Malińskiej 37 w Pleszewie w godzinach od 9.00 do 13.00 dędą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
Wydawanie według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych z rejonów.
Do rozdysponowania jest następująca ilość produktów:
- koncentrat pomidorowy – 1372,16 kg
- ser podpuszczkowy dojrzewający – 572,8 kg
- szynka wieprzowa mielona – 321,6 kg
- pasztet wieprzowy – 171,52 kg
- filet z makreli – 1457,92 kg.
Zapraszamy po odbiór produktów.


Zapytanie ofertowe

2017-04-18

w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

Dołączone pliki:


Życzenia Wielkanocne

2017-04-14Ogłoszenie

2017-04-12

W PIĄTEK, 14 KWIETNIA 2017 R. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE CZYNNY DO GODZINY 13:30


W DNIU 2 MAJA 2017 R. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY


Ogłoszenie

2017-04-05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej w formie artykułów wyposażenia mieszkania oraz sprzętów AGD jak:

- lodówka - 2 sztuki

- dywany 3mx2m - 1 sztuka oraz 2mx2m - 2 sztuki

- tapczan dwuosobowy

- krzesła

- krzesło obrotowe

- fotel 1 osobowy do spania

- brodzik oraz kabina prysznicowa

- kuchenka gazowa

-meble (pokojowe i kuchenne)

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą kontaktować się z P.Alicją Rygiel kierownikiem

Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738 wew.142


Ogłoszenie o naborze partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2017-04-04

Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2018-2021 projektu w ramach poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

Oferta skierowana jest do podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

Projekt, którego Liderem zostanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, będzie przygotowany wspólnie z wyłonionym partnerem zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu będzie mieściła się w kwocie przyznanej na realizację projektu w ramach ustalonej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu alokacji środków.

Cel projektu będzie tożsamy z celami szczegółowymi poddziałania 7.2.2 określonymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, wspólnie opracują wstępną koncepcję projektu oraz, po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wezwania do złożenia wniosku, przygotują szczegółowe zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu.

Lider projektu odpowiadać będzie za: (1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu, (2) zarządzanie administracyjne projektem, (3) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Partnerem.

Partner odpowiadać będzie za 1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu oraz (2) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Liderem.

I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

1) Działania mające na celu poprawę dostępu do sług opiekuńczych /asystenckich osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

2) Działania mające na celu poprawę dostępu do mieszkań chronionych osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

II. Forma prawna partnera:

• Podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

III. Wymagania.

O udział w naborze mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt II, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach Projektu działań w wysokości proporcjonalnej do ujętej w budżecie projektu wysokości zaangażowania finansowego partnera.
Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Deklarujące gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu.
Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).
Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.
Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5. Prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem Projektu
Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 6 złożonej oferty współpracy.

6. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych do przedmiotowego Projektu działaniach, przez co należy rozumieć, że w działaniach takich uczestniczyło w okresie ostatnich 3 lat minimum 40 osób.
Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 7 i 8 złożonej oferty współpracy

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu
2. Atrakcyjność przedstawionej koncepcji działań.

Szczegółowe opis powyższych kryteriów znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

V. Liczba partnerów:

Nie więcej niż 1 partner będący pomiotem zewnętrznym wybranym w ramach niniejszego naboru. Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego partnera, może zostać uzupełnione innymi podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania.

VI. Warunki i termin składania dokumentów

1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
a) aktualny odpis z rejestru KRS,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.),
c) aktualny statut organizacji lub dokument równoważny.
d) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
e) wykaz i cv kluczowych ekspertów – min 2 osoby, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm./ oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

3. Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm./, wypełniają ofertę współpracy wraz z załącznikami (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT WRPO 2014-2020” w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie pod adresem:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
Targowa 1, 63-300 Pleszew
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: http://www.mgops.pleszew.info/ (decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie).

Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie lub przesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty
z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

VI. Wyniki konkursu

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

3. Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie www.pleszew.mgops.info Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, 62 7427 738, mgops.pleszew@post.pl .

Dołączone pliki:


Informacja

2017-03-03

W DNIACH 09.03.2017 r., 10.03.2017 r., 13.03.2017 r. W MAGAZYNIE PRZY ULICY MALIŃSKIEJ 34 W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Z POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020” EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016 r.,
według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych.


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2017-02-15

Dnia 27 stycznia 2017r w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wszystkie przybyłe osoby, w tym dwóch nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego, powitała Pani Agnieszka Kusiak.
Następnie odbyło się głosowanie i wybór przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Większością głosów została ponownie wybrana Pani Agnieszka Kusiak, zastępcą przewodniczącego wybrano również większością głosów Panią Urszulę Walczak , natomiast sekretarzem Zespołu Interdyscyplinarnego została ponownie Pani Magdalena Kaczmarek.
Pani Urszula Walczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2016 rok. Tematem przewodnim spotkania była organizacja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Następnie przewodnicząca zapoznała wszystkich przybyłych członków z realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie projekcie dla m.in. osób doświadczających przemocy pt:”Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”
Na zakończenie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do dalszej współpracy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

  2017-01-25

  Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanym od 01.09.2016 do 30.09.2018 pt. "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim":

  - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  - osoby niepełnosprawne,
  - osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy,
  - osoby doświadczające przemocy.

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  2017-01-17

  w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2017-01-17

  W dniach 25,26 i 27 stycznia 2017r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze i ich ilości:
  - mleko – 2832 l
  - cukier – 4288 kg
  Zapraszamy po odbiór produktów wyznaczonych terminach.


  Informacja

  2016-12-28

  OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. POSIŁKI DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB SAMOTNYCH, KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ GO SOBIE ZAPEWNIĆ ORAZ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MGOPS PLESZEW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, BĘDĄ WYDAWANE I DOSTARCZANE PRZEZ
  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KUNERT”,
  UL. PONIATOWSKIEGO 11,
  W GODZINACH OD 13:00-15:30, W DNI ROBOCZE.
  POSIŁKI BĘDĄ WYDAWANE NA PODSTAWIE LISTY ZATWIERDZONEJ PRZEZ KIEROWNIKA SEKCJI ŚWIADCZEŃ ORAZ DYREKTORA MGOPS PLESZEW.
  ODPŁATNOŚĆ ZA PEŁNOPŁATNE POSIŁKI PROSIMY PRZEKAZYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO „KUNERT”, WSKAZANY W FAKTURZE, W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA FAKTURY.


  Informacja

  2016-12-27

  Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Podprogramu 2016 z dnia 28 grudnia 2016r, które będą obowiazywały od 01 stycznia 2017r wprowadzono zmianę w kwalifikowniu osób potrzebujących zgodnie z którą ulega podwyzszenie kryterium dochodowego uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu.
  Podwyzszone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy.


  Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2016-12-23

  Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)-Podprogram 2015 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
  W dniu 03.09.2015 r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie , ul. Targowa 1a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.
  W okresie tym rozdysponowano 52727,87 kg gotowych artykułów spożywczych w 5 terminach ich wydawania przygotowanych w paczkach żywnościowych.
  W skład paczek spożywczych wchodziły następujące artykuły: makaron świderki, płatki kukurydziane, sok jabłkowy, kawa zbożowa, mleko UHT, olej rzepakowy, ryż biały, mielonka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie własnym, drzem truskawkowy, groszek z marchewką, cukier biały.
  Pomocą tą objęto 429 rodzin co daje łączną liczbę 1074 osoby.
  W dniu 09.10.2015 w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyły się szkolenia : „Zdrowe żywienie-warsztaty kulinarne” i „ Zarządzanie budżetem domowym”. Szkolenia te odbyły się w ramach działań towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2015, w którym udział wzięło 20 osób.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

  2016-12-14

  Zarządzenie nr 197/VII/2016

  Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

  z dnia 14 grudnia 2016r.

  w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację

  zadań publicznych w latach 2017-2018 z zakresu pomocy społecznej

  oraz ochrony zdrowia.

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2016-12-02

  W dniach 14,15 i 16 grudnia 2016r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najdardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze oraz ich ilość:
  - mleko UHT – 3216 l
  - szynka drobiowa – 2894.4 kg
  Zapraszamy po odbiór produktów w wyznaczonych terminach.


  Informacja

  2016-12-01

  W dniu 22.11.2016r w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyło się szkolenie w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
  W szkoleniu udział wzięło 21 osób będących beneficjentami programu.
  Szkolenie odbyło się w 2 etapach:
  1. zdrowe żywienie – warsztaty dietetyczne
  2. zarządzanie budżetem domowym  Serdecznie zapraszamy
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji