Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Działaność


Procedura objęcia rodziny pracą z asystentem rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie.

1. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.poz. 163).

2. W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, o którym mowa w ust 1 , a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.

3. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.

4. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

5. Po otrzymaniu wniosku od pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej:
1) przydziela rodzinie asystenta rodziny albo
2) występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo
3) występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie art. 190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

6. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

7.Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy
dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i
utrzymywaniu pracy zarobkowej;
j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
ł) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej
o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w
działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

8. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

9. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego/ art.8 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny/.

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Mając powyższe na uwadze rodzina może odmówić współpracy z asystentem rodziny. Jeśli rodzina odmawia tej współpracy kierownik ośrodka pomocy społecznej może w razie uzasadnionych okoliczność poinformować o odmowie właściwy sąd opiekuńczy, który rozważy z urzędu wszczęcie postępowania opiekuńczego prowadzącego np. ustanowienie dla rodziny kuratora sądowego.

Opracował:
M.Tomczak
A.Wołowicz

Dołączone pliki:

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji