Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Działaność


BEZDOMNOŚĆ

PODSTAWA PRAWNA
____________________________________________________________________

art.6 pkt 8, art. 48 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014r (Dz.U.2015.163.j.t z późniejszymi zmianami)
____________________________________________________________________

CZYM JEST BEZDOMNOŚĆ ?
____________________________________________________________________

Bezdomność to jedno z najgroźniejszych zjawisk, które spowodowane jest wieloma czynnikami: społecznymi, psychologicznymi, prawnymi jak również związanymi z patologią i chorobami.
Należy nadmienić, że coraz częściej na przyczynę bezdomności składa się kilka czynników nakładających się na siebie np. bezrobocie i podążający za nim alkoholizm, a w konsekwencji rozpad rodziny i eksmisja.
Ustawa o pomocy społecznej określa osobę bezdomną jako osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
____________________________________________________________________

POMOC DLA BEZDOMNYCH
____________________________________________________________________

Osoby bezdomne przebywające na terenie Miasta i Gminy Pleszew wymagające schronienia kierowane są do Schroniska dla Bezdomnych prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta mieszczące się w Pleszewie, ul. Piaski 41.
W sprawie skierowania należy zgłosić się do pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka – Marcina Wegnera, pok 24.
należy nadmienić, że osoby bezdomne mające ostatnie miejsce zameldowania na stałe w gminie Pleszew uzyskują skierowanie w formie decyzji administracyjnej, wydanej przez tutejszy Ośrodek.
Natomiast osoby bezdomne z innych gmin otrzymują skierowania w formie decyzji wydanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z gminy, gdzie osoby te posiadają ostatnie zameldowanie na stałe.
Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie w formie schronienia, niezbędnego ubrania osobie potrzebującej oraz jednego ciepłego posiłku dziennie, którego własnym staraniem nie jest w stanie zapewnić.
Pomoc ta jest przyznawana zgodnie z ustawa o pomocy społecznej, po przeprowadzeniu wywiady środowiskowego.
Do udzielenia powyższych form pomocy zobowiązane jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzące powyższe schronisko, na podstawie umowy z Urzędem Miasta i Gminy Pleszew.
Schronisko przygotowane jest do przyjęcia 41 osób, w razie konieczności, szczególnie w okresie zimowym dysponuje dodatkowymi 4 miejscami.
Ponadto osoby bezdomne w razie potrzeb korzystają w tutejszym Ośrodku z pomocy finansowej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby lub pomocy w formie wykupienia leków.
____________________________________________________________________

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ
__________________________________________________________________
Marcin Wegner – Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
tel. 62 7422 – 738 wew. 143
e -mail marcinwegner@mgopspleszew.pl

Informacje o przebywaniu, koczowaniu osób bezdomnych np. na klatkach schodowych, piwnicach, pustostanach lub innych miejscach niemieszkalnych prosimy niezwłocznie zgłaszać. Sygnały te są bardzo cenne, czasem dzięki takim informacją można uratować życie ludzkie.

Ważne telefony:

- Schronisko dla Bezdomnych w Pleszewie tel. (62) 7421-842
e mail schronisko-pleszew@o2.pl

- Straż Miejska w Pleszewie tel. (62) 7428-333


- Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie tel. (62) 7429-200 lub 997


- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (62) 7428-364
tel. (62) 7421-982
tel/fax (62) 62 7422-738
e mail mgops.pleszew@post.pl

Dołączone pliki:

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji