Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Działaność


KARTA DUŻEJ RODZINY

Podstawa prawna:
______________________________________________________________________
Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.)
______________________________________________________________________
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
______________________________________________________________________
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia;
• w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
szkole wyższej – do końca roku akademickiego,
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje
z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
______________________________________________________________________
Gdzie otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny ?
______________________________________________________________________
• W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1, pok.21
• lub pobrać ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie
______________________________________________________________________
Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
______________________________________________________________________
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.
______________________________________________________________________
Wymagane dokumenty
______________________________________________________________________
Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Karta przyznawana jest bezpłatnie.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.
______________________________________________________________________
Wnioski do pobrania
______________________________________________________________________
Dodatkowych informacji udzielają:
______________________________________________________________________

Angelina Wołowicz- starszy pracownik socjalny
e-mail: angelinawolowicz@mgopspleszew.pl

Marzena Tomczak- starszy pracownik socjalny
e-mail: marzenatomczak@mgopspleszew.pl

tel. 062/7422-738 wew. 134

Linki do stron rządowych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Link do strony: Rodzina.gov.pl

Dołączone pliki:

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji