Aktualności


INFORMACJE O KARCIE DUŻEJ RODZINY

2015-05-15

Linki do stron rządowych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Link do strony: Rodzina.gov.pl

W związku z Ustawą z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.) dla rodzin wielodzietnych, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2015, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje:
1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia;
• w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
szkole wyższej – do końca roku akademickiego,
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje
z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
• Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1,
• lub pobrać ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie
5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.
6. Wypełnione wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 w godz. od 8.00 do 10.00. oraz od 14.00 do 15.00 pokój nr 21.
7. Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
9. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.)

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

2015-05-14


Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

  2015-04-30

  Dnia 29.04.2015 odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkanie rozpoczęła Pani Agnieszka Kusiak,która po powitaniu członków przedstawiła w krótkim zarysie sprawozdanie z działalności zespołu w I kwartale 2015r.
  Pani Agnieszka Kusiak przedstawiła w liczbach ilość NK wszczętych i ilość powołanych grup roboczych.
  Następnie pracownicy socjalni przedstawili NK do zamknięcia.
  Zgodnie z porządkiem spotkania przedstawiciel KPP w Pleszewie -sierżant sztabowy pani Monika Lis- Rybarczyk przedstawiła rys zjawiska przemocy wśród dzieci.
  Jak wynika z przedstawionych statystyk zjawisko wykazuje tendencje spadkową. Jednocześnie jako przyczynę zjawiska podano fakt spożywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków.
  W podsumowaniu rozwinięto dyskusję dotyczącą powyższego zjawiska -wypowiadali się pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni ,funkcjonariusze KPP .Pani Przewodnicząca ZI podziękowała za uczestnictwo w spotkaniu i zaprosiła do dalszej współpracy.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Pchli Targ 2015

   2015-03-27

   Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
   Kategoria: Spotkania
   Data: 24.04.2015r.
   Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
   Zapraszamy na Pchli targ 24 kwietnia 2015 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

   REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
   1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
   2. Pchli Targ odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. /piątek / od godz. 8.00
   3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
   4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
   5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
   6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
   7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
   książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
   8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
   9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
   Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
   10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
   11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu:62 7422 738 wew. 142 lub droga elektroniczną: skarabeusz.pleszew@interia.pl
   12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
   13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
   14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
   15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
   16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
   17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
   18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
   19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
   20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
   21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Izabella Janik.


   Informacja

   2015-03-12

   Ponieważ odbieramy liczne zapytania telefoniczne dotyczące odliczeń od podatków.
   Informujemy, iż wszelkie świadczenia z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie nie są opodatkowane w związku z czym nie wystawiamy PIT-ów.


   Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

   2015-02-19

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach tygodnia
   „ Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizuje punkt informacyjny
   w dniach 23.02.2015r – 27.02.2015r w którym dyżurować będą specjaliści według załączonego harmonogramu.

   Miejsko – Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie :
   23.02.2015r
   godz. 8.00 – 10.30 Urszula Walczak
   godz. 10.30 – 14.00 Magdalena Kaczmarek
   24.02.2015r
   godz. 8.00 – 10.30 Ewa Rębiasz
   godz. 10.30 - 14.00 Hanna Kozłowska
   26.02.2015r
   godz. 8.00 – 10.30 Marzena Tomczak
   godz. 10.30 – 14.00 Sławomir Kupczyk
   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Porady Prawne
   27.02.2015r
   godz.12.00 – 13.30 Tomasz Mielcarek – adwokat

   Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie :
   23.02.2015r
   godz. 10.00 – 15.00 Sebastian Błaszczyk
   godz. 15.00 – 18.00 Tomasz Kruszyk
   24.02.2015r
   godz. 10.00 – 15.30 aspirant Bartosz Nowicki
   po godzinie 15.30 kontakt z dyżurnym KPP pod nr telefonu 62-7429 -200

   25.02.2015r
   godz. 10.00 – 15.00 Tomasz Kruszyk
   godz. 15.00 - 18.00 Waldemar Wajsnis
   26.02.2015r
   godz. 10.00 - 15.00 Waldemar Wajsnis
   godz. 15.00 18.00 Marcin Woldański
   27.02.2015r
   godz. 10.00 – 16.00 Marcin Woldański
   po godzinie 16.00 kontakt z dyżurnym KPP pod nr telefonu 62-7429 – 200
   28.02.2015r
   godz. 10.00 – 16.00 Sebastian Błaszczyk

   Jednocześnie informujemy , że w ramach tygodnia „Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem '' dyżury pełnić będą :
   Komornik Sądowy ul. Słowackiego 14 , Pleszew
   24.02.2015 godz..10.00 – 14.00
   26.02.2015 godz. 10.00 - 14.00
   Prokuratura Rejonowa , Plac Kościelny 1 Pleszew w godz. 9.00 – 15.00
   23.02.2015r Prokurator Rejonowy Antoni Ulatowski
   24.02.2015r Prokurator Aleksander Głuchow
   25.02.2015r Z-ca Prokuratora Rejonowego Małgorzata Czyżak
   26.02.2015r Prokurator Andrzej Mieloszyk
   27.02.2015r Prokurator Rejonowy Antoni Ulatowski
   Sąd Rejonowy w Pleszewie , ul. Malińska 21 pok. nr 113
   23.02.215r godz.14.00 – 16.00 Magdalena Tuzinkiewicz – Kujawa
   24.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Marta Rucińska
   25.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Marta Rucińska
   26.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Magdalena Tuzinkiewicz – Kujawa
   27.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Maria Przybył

   Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie , ul. Osiedlowa 1
   23.02.2015r godz. 8.00 – 15.00 Maria Przybył
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji