Aktualności


Dzień Pracownika Socjalnego

2015-11-20Dzień Pracownika Socjalnego

2015-11-18Informacja

2015-11-18

Zgodnie z Zarządzeniem nr MGOPS-KO.0030.14.2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie z dnia 4 maja 2015, dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy w zamian za przypadający w sobotę 26 grudnia 2015 r. drugi dzień Bożego Narodzenia.
W związku z powyższym w wigilię Urząd będzie nieczynny.


Wigilia

2015-11-18Pchli Targ

2015-11-18

Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Stowarzyszenie „SKARABEUSZ”
Kategoria: Spotkania
Data: 11.12.2015r.
Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
Zapraszamy na Pchli targ 11 grudnia 2015 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywn„SKARABEUSZ”
2. Pchli Targ odbędzie się 11.12. 2015 r. /piątek / od godz. 8.00 do 15.00
3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu:62 7422 738 wew. 142 lub droga elektroniczną: skarabeusz.pleszew@interia.pl
12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Aneta Gramala-Klińska.17 listopad 2015 –Dzień bez Długów

2015-11-18

Dzień 17 listopada 2015 został ustanowiony Dniem bez Długów, w związku z tym pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wzięli udział w Konferencji, która była skierowana do osób, które w swojej codziennej pracy mają do czynienia z osobami będącymi w kryzysie życiowym, spowodowanym bezrobociem, jak również zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Ta trudna sytuacja bardzo często jest ściśle związana z problemem zadłużenia.
Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych i Grupa KRUK wspierają osoby zadłużone, w tym udzielają bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych, doradztwo w sprawach upadłości konsumenckiej i doradztwo windykacyjne.
Stowarzyszenie działa w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 77A i AL. Marcinkowskiego 24.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem celem utworzenia punktu doradztwa pod nazwą „Pomoc dla zadłużonych’’
Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką polecamy informacje zawarte poniżej:

Strona internetowa http://programwsparcia.com/

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  INFORMACJA O DOŻYWIANIU

  2015-11-17

  MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Targowa 1, 63 – 300 Pleszew

  Informacja dotycząca dożywiania uczniów w Szkołach i Przedszkolach w 2016r.

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania.
  Wnioski z pełną dokumentacją tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
  Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
  Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (514,00 zł) czyli 771,00 zł. miesięcznie, kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
  Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 16 grudnia 2015r., aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje, które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca stycznia 2016r.
  Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.

  Sporządziła E.Chatlińska
  MGOPS Pleszew
  tel. +48 (0 62) 742 19 82, (0 62) 742 83 64, fax. +48 (0 62) 742 27 38, e-mail: mgops.pleszew@post.pl


  INFORMACJA - STYPENDIUM

  2015-11-17

  MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE INFORMUJE, ŻE DECYJE O PRZYZNANIU STYPENDIUM MOŻNA BĘDZIE ODBIERAĆ OD DNIA 30.11.2015R. PRZY ULICY OGRODOWEJ 13


  SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

  2015-10-28

  Dnia 20.10.2015r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które prowadziła Przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak. Na wstępie powitała przybyłych członków oraz zaproszonych gości- przedstawicieli Rady Seniorów w Pleszewie.
  Spotkanie poświęcone było tematyce osób starszych i zapobieganiu zjawisku przemocy wśród tej grupy społecznej.
  Przewodnicząca podsumowała kwartalną działalność Zespołu – omówiła ilość interwencji, które zgłoszono do ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących zagrożenia życia i zdrowia dzieci oraz zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych, ilość wszczętych procedur "Niebieskie Karty" i ilość zamkniętych procedur "Niebieskie Karty".
  Dyrektor Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie Pani Joanna Jezierska wygłosiła prelekcję dotyczącą przemocy wśród osób starszych.
  Natomiast Przewodniczący Rady Seniorów w Pleszewie – Pan Edward Karnicki poruszył problematykę związaną z sytuacją osób starszych we współczesnym świecie.
  Następnie głos zabrała Przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak i w skrócie omówiła przygotowaną ankietę dotyczącą diagnozy zjawiska przemocy i poprosiła o jej wypełnienie.
  W podsumowaniu Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do dalszej współpracy

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


   Pomoc żywnościowa

   2015-09-25   PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (PODPROGRAM 2015)

   2015-09-12

   W dniach 24.09.2015r. do 30.09.2015r. w magazynie przy ulicy Malińskiej 34 w godzinach od 9.00 do 13.00 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) realizowanego w Podprogramie 2015.


   INFORMACJA

   2015-09-11

   W dniu 03.09.2015r. Pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie podpisała umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kaliszu o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) realizowanego w Podprogramie 2015.


   Pchli targ

   2015-09-04   Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Stowarzyszenie „SKARABEUSZ”
   Kategoria: Spotkania
   Data: 11.09.2015r.
   Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
   Zapraszamy na Pchli targ 11 września 2015 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

   REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
   1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Stowarzyszenie „SKARABEUSZ”
   2. Pchli Targ odbędzie się 11.09. 2015 r. /piątek / od godz. 8.00 do 15.00
   3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
   4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
   5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
   6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
   7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
   książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
   8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
   9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
   Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
   10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
   11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu:62 7422 738 wew. 142 lub droga elektroniczną: skarabeusz.pleszew@interia.pl
   12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
   13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
   14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
   15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
   16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
   17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
   18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
   19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
   20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
   21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Aneta Gramala - Klińska.


   Budżet obywatelski – zbieramy głosy!!!

   2015-08-26

   Informujemy, że nasza propozycja do Budżet Obywatelskiego została zakwalifikowana do głosowania.
   Potrzebujemy wielu głosów, by zrealizować pomysł Mocna Rodzina PPL.

   Projekt stworzy miejscem na mapie Pleszewa, w którym pleszewskie rodziny będą mogły otrzymać interdyscyplinarne wsparcie. Na projekt będzie się składało trzy rodzaje działań skierowanych do dorosłych:
   - „Trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych”
   - „Trening zdrowego żywienia”
   - „Trening ekonomiczny + procedura wychodzenia z zadłużenia + załatwianie spraw urzędowych”,
   oraz działania skierowane do dzieci i młodzieży:
   - „Rozwijanie poprzez zabawę” – dla grupy od 3 do 10 r.ż.
   - „Warsztaty semantyczne – Odczytać i zapisać siebie” – dla grupy od 11 do 16 r.ż.

   Głosowanie rusza 1 sierpnia i potrwa do 15 września. Prawo do głosowania mają wyłącznie mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew, którzy mają ukończone 18 lat. Każdy może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania, na której może oddać dwa głosy: jeden na zadanie inwestycyjne i jeden na pozainwestycyjne. Aby głos był ważny, należy w odpowiedniej rubryce wpisać swój numer PESEL.

   Głosować można na trzy sposoby:

   1) tradycyjny – pobierając kartę z Biura Obsługi Interesanta wypełniając i wrzucając do urny

   2) pobierając kartę do głosowania ze strony www.pleszew.pl i wypełnioną przesyłając na adres obywatelski@pleszew.pl

   3) elektronicznie wypełniając formularz głosowania na stronie www.pleszew.pl

   Karty do głosowania będą także dostępne w sekretariacie MGOPS.

   Liczymy na państwa pomoc.

   Zapraszamy!


   Informacja

   2015-08-21

   Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym:
   - okresem zasiłkowym 2015/2016 trwającym od 01.11.2015 do 31.10.2016 w świadczeniach rodzinnych
   - okresem świadczeniowym 2015/2016 trwającym od 01.10.2015 do 30.09.2016 w funduszu alimentacyjnym
   W Punkcie Obsługi Klienta i w biurach nr 5, 6, 7, 8 i 13 można pobierać druki wniosków z załączonymi fiszkami o wymaganych dokumentach.
   Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami rozpocznie się:
   - dla świadczeń rodzinnych od 1.09.2015 roku
   Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
   Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

   - dla funduszu alimentacyjnego od 01.08.2015 roku
   Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
   Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

   Do wniosku należy dołączyć:
   1. Zaświadczenie/oświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2014r małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
   2. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z 2014 roku małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
   3. Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło od 2014r) i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc.
   4. Kserokopia decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2014.
   6. Zaświadczenie ze szkoły średniej.
   7. Kserokopia nakazu płatniczego za 2014 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UMG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2014 – dotyczy rolników.
   8. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce zameldowania jeżeli są osoby spoza gminy Pleszew.
   9. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2014 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób uprawnionych do alimentów).
   10. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).
   11. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym + zaświadczenie z ZUS.
   12. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
   - utrata- świadectwo pracy; pit-11; dochody z US tzw. rozbite
   - uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc (brutto i netto).
   13. Kopię dokumentu tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste)

   WZORY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


   STYPENDIA - INFORMACJA

   2015-08-18

   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że po 15 sierpnia br można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Ogrodowej 13 lub na stronie internetowej Ośrodka.
   Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1-15 września 2015r.


   SPOTKANIE ZESPOŁU INTREDYSCYPLINARNEGO

   2015-07-24

   SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

   Dnia 21 lipca 2015r w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
   Na wstępie wszystkich przybyłych członków powitała przewodnicząca Zespołu
   Pani Agnieszka Kusiak , która przedstawiła program spotkania oraz podsumowała kwartalną działalność Zespołu z wyszczególnieniem ilości wszczętych procedur "Niebieskie Karty"
   i powołanych grup roboczych w minionym kwartale.
   Zgodnie z programem spotkania pedagog szkolny z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie Pan Jacek Mikuła wygłosił prelekcję na temat przemocy wśród młodzieży i kobiet oraz przedstawił prezentację multimedialną zawierająca algorytmy postępowania w szczególności w placówkach oświatowych, w sytuacji zagrożenia przemocą bądź jej wystąpienia .
   Następnie rozwinięto dyskusję na temat kluczowego problemu odizolowania ofiary od sprawcy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.Przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili zróżnicowane opinie w powyższej kwestii.
   Pracownicy socjalni przedstawili "Niebieskie Karty" proponowane do zamknięcia.
   Spotkanie zakończyło się głosowaniem i powołaniem z-cy przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, którą większością głosów została Pani Urszula Walczak oraz sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego, którą większością głosów została
   Pani Magdalena Kaczmarek.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

    2015-07-17

    W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

    Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

    800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

    116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

    800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

    800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

    112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
    (informacja pobrana ze strony www.mpips.gov.pl)


    Informacja dotycząca dożywiania uczniów w Szkołach i Przedszkolach w 2015r

    2015-07-17

    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
    Wnioski z pełną dokumentacją
    tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
    Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
    Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
    kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
    Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 17 sierpnia 2015r.
    aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca września 2015r.
    Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.


    Prezydent podpisał ustawę "złotówka za złotówkę"

    2015-07-06

    Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

    Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

    Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

    Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

    Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: becikowego, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

    Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

    Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ze wsparcia państwa skorzysta dodatkowe 160 tys. rodzin w 2016 roku.

    Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji