Aktualności


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2016-04-29

W dniu 27 kwietnia 2016r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które rozpoczęła przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak powitaniem wszystkich przybyłych członków i przedstawiła krótkie sprawozdanie z kwartalnej działalności Zespołu.
W minionym kwartale wszczętych zostało 9 procedur Niebieskie Karty, w porównaniu do pierwszego kwartału ubr. utrzymuje się tendencja spadkowa w ilości wszczętych procedur.
Na spotkaniu zakończonych zostało 10 procedur w większości przypadków z powodu ustania przemocy.
W czasie spotkania rozmawiano na temat organizacji kampanii „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet” odbywającej się w dniach 25 listopad - 10 grudzień 2016r. Pani Agnieszka Kusiak zaprosiła wszystkich członków Zespołu do współpracy w tym wydarzeniu.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2020.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat sytuacji dzieci w rodzinach gdzie występuje zjawisko przemocy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Życzenia Świąteczne

  2016-03-23  INFORMACJA

  2016-03-23

  W DNIU 25.03.2016 R.
  OŚRODEK BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.30


  Rodzina 500+

  2016-03-22

  Składanie wniosku przez portal e-Puap  INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU “RODZINA 500+”

  2016-02-26

  logo

  W dniu 17.02.2016r Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

  JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE “PIERWSZE DZIECKO”
  Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

  KRYTERIUM DOCHODOWE

  W przypadku rodziny z jednym dzieckiem obowiązuje kryterium dochodowe:
  -przy dziecku bez orzeczonej niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 800,00zł netto
  -w przypadku dziecka niepełnosprawnego dochód na osobę nie może przekraczać 1.200,00zł netto
  Dochód rodziny ustalany jest w ten sam sposób jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny i dodatki w oparciu o dochody osiągnięte w 2014r.
  W związku z tym, osoby, które na dzień dzisiejszy pobierają już zasiłek rodzinny i dodatki składają jedynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

  DOCHÓD UZYSKANY I UTRACONY

  W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego mają zastosowanie również przepisy o dochodach utraconych i uzyskanych, co oznacza że każda zamiana w sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny musi być zgłaszana.
  W przypadku “utraty dochodu” osoba pobierająca świadczenia ma obowiązek przedłożyć kserokopie: świadectwa pracy, umowy zlecenie albo umowy o dzieło wraz z PIT-11
  W przypadku “uzyskania dochodu” osoba pobierająca świadczenia ma obowiązek przedłożyć kserokopię: umowy o pracę, umowy zlecenie albo umowy o dzieło oraz zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto za pierwszy pełen miesiąc następujący po miesiącu w którym powstało zatrudnienie.
  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy również poinformować organ wypłacający świadczenia o zmianach (wyrejestrowanie działalności, zawieszenie jej wykonywania bądź rozpoczęcie działalności - dochód netto za pierwszy pełen miesiąc następujący po miesiącu w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza. )
  W przypadku zmiany w sytuacji rodzinnej: np. urodzenie własnego dziecka przez dziecko na które zostało ustalone prawo do świadczenia, zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko na które jest przyznane świadczenie lub które zostało umieszczone w składzie rodziny we wniosku, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, zmiana miejsca zamieszkania, zgon członka rodziny itp.)
  UWAGA!
  W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego nie mają zastosowania przepisy dotyczące przeliczania dochodu wg. mechanizmu złotówka za złotówkę”!

  JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU JEŻELI OSOBA
  NIE KORZYSTA AKTUALNIE Z ZASIŁKU RODZINNEGO:

  -akt(y) urodzenia dziecka/dzieci
  -ksero dowodu tożsamości,
  -nr rachunku bankowego (nie można podawać kont osób trzecich)
  -dokumentację potwierdzająca utratę lub uzyskanie dochodu, jeżeli nastąpiła zmiana w sytuacji dochodowej w 2014r lub po tym roku (jak powyżej omówiono)
  -kserokopie wyroku prawomocnego sadu o wysokości zasądzonych alimentów
  -kserokopię nakazu płatniczego za 2014r w przypadku rolników
  -kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka
  -oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych (są to dochody z których nie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym np. stypendia, gospodarstwo rolne)-dochody te wykazujemy na oświadczeniu który załączamy do wniosku (wzór oświadczenia to załącznik do wniosku określony rozporządzeniem!)
  UWAGA!

  WYMAGANA JEST KSEROKOPIA WSZYSTKICH ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU DOKUMENTÓW-ORYGINAŁY NALEŻY POSIADAĆ CELEM POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM!

  KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

  O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.
  Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (w związku z tym, świadczenie jest dzielne!)

  Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych w związku z tym, rodzic który marnotrawi wypłacane świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z celem, może otrzymać je w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
  W przypadku gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

  KTO NIE OTRZYMA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO?

  Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
  - dziecko pozostaje w zawiązku małżeńskim,
  - dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  - pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  - członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  UWAGA!
  W przypadku gdy członek rodziny pracuje za granicą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie przekazany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego celem ustalenia organu właściwego do jego przyznania i wypłaty!

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w MGOPS Pleszew składają wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Pleszew!
  Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
  W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną na portalu empatia wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny!

  Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od kwietnia 2016r i kończy się dnia 30 września 2017r.

  WAŻNE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

  Kwota 500,00zł netto z tytułu świadczenia wychowawczego jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

  W przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej, osoby pragnące ubiegać się o świadczenie objęte programem “Rodzina 500+”, będą korzystać z innej formy pomocy niż świadczenia wychowawcze. Informacji udzielać na ten temat będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

  Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego udzielać będą:

  - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
  w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku do 31.03.2016
  w okresie od 01.04.2016 w godz. od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku
  od 9.00 do 12.00 w soboty
  tel. 062-7422-738

  WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 KWIETNIA 2016r
  w wyznaczonych punktach

  Przydatne linki:

  http://www.mpips.gov.pl/

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/

  Załączniki :

  Wniosek o świadczenie wychowawcze

  Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

  Oświadczenie członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą

  Oświadczenie o wielkości gospodarstwa


  SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

  2016-02-19

  Dnia 16 lutego 2016r w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Wszystkich przybyłych członków Zespołu powitała przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2015 rok i harmonogram spotkań Zespołu na rok 2016.
  Następnie zapoznano wszystkich z nową ulotką Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji podinspektor Artur Wieczorek wręczył ulotki dotyczące programu prewencyjnego "Zobaczyłem , usłyszałem i..." prowadzonego przez pleszewską policję.
  Celem akcji jest uświadomienie mieszkańcom, że reagując na przestępstwa możemy uratować czyjeć zdrowie lub życie, odnosi się to również do sytuacji przemocowych w rodzinach. Będąc świadkiem przemocy powinniśmy niezwłocznie reagować i informować służby zobligowane do pomocy ofiarom przemocy.
  Tematem przewodnim spotkania było szkolenie z zakresu wypalenia zawodowego, które przeprowadziła Pani Hanna Rozbicka-Winiecka psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pełniąca rownież dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie i pracująca z osobami zmagającymi się z problemem przemocy w rodzinie.
  Na zakończenie Przewodnicząca Zaspołu Interdyscyplinarnego podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do dalszej współpracy.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Komunikat

   2016-02-18

   Informujemy, że 26 lutego 2016 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13.30 z powodu szkolenia pracowników.


   Dyżury Rady Seniorów

   2016-02-12

   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji