Aktualności


SPOTKANIE ZESPOŁU INTREDYSCYPLINARNEGO

2015-07-24

SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Dnia 21 lipca 2015r w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Na wstępie wszystkich przybyłych członków powitała przewodnicząca Zespołu
Pani Agnieszka Kusiak , która przedstawiła program spotkania oraz podsumowała kwartalną działalność Zespołu z wyszczególnieniem ilości wszczętych procedur "Niebieskie Karty"
i powołanych grup roboczych w minionym kwartale.
Zgodnie z programem spotkania pedagog szkolny z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie Pan Jacek Mikuła wygłosił prelekcję na temat przemocy wśród młodzieży i kobiet oraz przedstawił prezentację multimedialną zawierająca algorytmy postępowania w szczególności w placówkach oświatowych, w sytuacji zagrożenia przemocą bądź jej wystąpienia .
Następnie rozwinięto dyskusję na temat kluczowego problemu odizolowania ofiary od sprawcy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.Przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili zróżnicowane opinie w powyższej kwestii.
Pracownicy socjalni przedstawili "Niebieskie Karty" proponowane do zamknięcia.
Spotkanie zakończyło się głosowaniem i powołaniem z-cy przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, którą większością głosów została Pani Urszula Walczak oraz sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego, którą większością głosów została
Pani Magdalena Kaczmarek.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

  2015-07-17

  W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

  Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

  800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

  116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

  800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

  800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

  112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
  (informacja pobrana ze strony www.mpips.gov.pl)


  Informacja dotycząca dożywiania uczniów w Szkołach i Przedszkolach w 2015r

  2015-07-17

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
  Wnioski z pełną dokumentacją
  tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
  Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
  Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
  kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
  Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 17 sierpnia 2015r.
  aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca września 2015r.
  Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.


  Prezydent podpisał ustawę "złotówka za złotówkę"

  2015-07-06

  Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

  Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

  Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

  Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

  Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: becikowego, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

  Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

  Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ze wsparcia państwa skorzysta dodatkowe 160 tys. rodzin w 2016 roku.

  Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.


  INFORMACJE O KARCIE DUŻEJ RODZINY

  2015-05-15

  Linki do stron rządowych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Link do strony: Rodzina.gov.pl

  W związku z Ustawą z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.) dla rodzin wielodzietnych, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2015, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje:
  1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  szkole wyższej – do końca roku akademickiego,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny:
  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje
  z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
  4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
  • Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1,
  • lub pobrać ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie
  5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.
  6. Wypełnione wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 w godz. od 8.00 do 10.00. oraz od 14.00 do 15.00 pokój nr 21.
  7. Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
  • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
  9. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.
  Podstawa Prawna:
  Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.)

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

  2015-05-14


  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

   2015-04-30

   Dnia 29.04.2015 odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkanie rozpoczęła Pani Agnieszka Kusiak,która po powitaniu członków przedstawiła w krótkim zarysie sprawozdanie z działalności zespołu w I kwartale 2015r.
   Pani Agnieszka Kusiak przedstawiła w liczbach ilość NK wszczętych i ilość powołanych grup roboczych.
   Następnie pracownicy socjalni przedstawili NK do zamknięcia.
   Zgodnie z porządkiem spotkania przedstawiciel KPP w Pleszewie -sierżant sztabowy pani Monika Lis- Rybarczyk przedstawiła rys zjawiska przemocy wśród dzieci.
   Jak wynika z przedstawionych statystyk zjawisko wykazuje tendencje spadkową. Jednocześnie jako przyczynę zjawiska podano fakt spożywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków.
   W podsumowaniu rozwinięto dyskusję dotyczącą powyższego zjawiska -wypowiadali się pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni ,funkcjonariusze KPP .Pani Przewodnicząca ZI podziękowała za uczestnictwo w spotkaniu i zaprosiła do dalszej współpracy.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Pchli Targ 2015

    2015-03-27

    Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
    Kategoria: Spotkania
    Data: 24.04.2015r.
    Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
    Zapraszamy na Pchli targ 24 kwietnia 2015 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

    REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
    1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
    2. Pchli Targ odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. /piątek / od godz. 8.00
    3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
    4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
    5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
    6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
    7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
    książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
    8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
    9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
    Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
    10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
    11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu:62 7422 738 wew. 142 lub droga elektroniczną: skarabeusz.pleszew@interia.pl
    12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
    13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
    14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
    15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
    16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
    17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
    18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
    19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
    20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
    21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Izabella Janik.


    Informacja

    2015-03-12

    Ponieważ odbieramy liczne zapytania telefoniczne dotyczące odliczeń od podatków.
    Informujemy, iż wszelkie świadczenia z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie nie są opodatkowane w związku z czym nie wystawiamy PIT-ów.
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji