Aktualności


Informacja

2016-08-02

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym:
- okresem zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 01.11.2016 do 31.10.2017 w świadczeniach rodzinnych
- okresem świadczeniowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 do 30.09.2017 w funduszu alimentacyjnym
W Punkcie Obsługi Klienta można pobierać druki wniosków z załączonymi fiszkami o wymaganych dokumentach.
Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami rozpocznie się:
- dla świadczeń rodzinnych od 1.09.2016 roku
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

- dla funduszu alimentacyjnego od 01.08.2016 roku
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło od 2015r) i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc.
2. Kserokopia decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2015.
3. Zaświadczenie ze szkoły średniej.
4. Kserokopia nakazu płatniczego za 2015 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UMiG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2015 – dotyczy rolników.
5. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2015 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób uprawnionych do alimentów).
6. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).
7. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym.
8. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
- utrata- świadectwo pracy; pit-11; dochody z US tzw. rozbite
- uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc (brutto i netto).

WZORY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


INFORMACJA DLA RODZICÓW - STYPENDIA SZKOLNE

2016-07-25

MGOPS w Pleszewie informuje, ze wnioski na stypendia szkolne będą wydawane po 15 sierpnia, natomiast składać należy od 1- 15 września danego roku szkolnego, przy ul. Ogrodowej 13.
Zgodnie ze zmianą Uchwały nr XIII/155/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016r., od 1 września warunkiem uzyskania świadczenia jest okazanie się fakturami z poniesionych wydatków dotyczących udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych, w tym w szczególności:
- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
- zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych,
- opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.
UWAGA!
Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę (osobę, na którą wystawiona jest decyzja). W przypadku, kiedy wartość faktury/ rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi
do wysokości wartości faktury/rachunku.
Do stypendium przyznanego na okres wrzesień- grudzień 2016r. należy przedłożyć faktury z poniesionych wydatków za okres od 1 lipca do 10 grudnia 2016r.

Do stypendium przyznanego na okres styczeń-czerwiec 2017r. należy przedłożyć faktury z poniesionych wydatków za okres od 1 stycznia do 10 czerwca 2017r.
Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie
do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany
w ramach stypendium szkolnego.


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2016-04-29

W dniu 27 kwietnia 2016r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które rozpoczęła przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak powitaniem wszystkich przybyłych członków i przedstawiła krótkie sprawozdanie z kwartalnej działalności Zespołu.
W minionym kwartale wszczętych zostało 9 procedur Niebieskie Karty, w porównaniu do pierwszego kwartału ubr. utrzymuje się tendencja spadkowa w ilości wszczętych procedur.
Na spotkaniu zakończonych zostało 10 procedur w większości przypadków z powodu ustania przemocy.
W czasie spotkania rozmawiano na temat organizacji kampanii „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet” odbywającej się w dniach 25 listopad - 10 grudzień 2016r. Pani Agnieszka Kusiak zaprosiła wszystkich członków Zespołu do współpracy w tym wydarzeniu.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2020.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat sytuacji dzieci w rodzinach gdzie występuje zjawisko przemocy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji