Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie 2014-08-23
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Dokumenty wewnętrzne MGOPS
      Kontakt
Sierpień 2014
  Aktualności

Informacja

2014-08-04

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym:
- okresem zasiłkowym 2014/2015 trwającym od 01.11.2014 do 31.10.2015 w świadczeniach rodzinnych
- okresem świadczeniowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 do 30.09.2015 w funduszu alimentacyjnym
W Punkcie Obsługi Klienta i w biurach nr 5, 6, 7, 8 i 13 można pobierać druki wniosków z załączonymi fiszkami o wymaganych dokumentach.
Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami rozpocznie się:
- dla świadczeń rodzinnych od 1.09.2014 roku
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

- dla funduszu alimentacyjnego od 01.08.2014 roku
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie/oświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2013r małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
2. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z 2013 roku małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
3. Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło od 2013r) i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc.
4. Kserokopia decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2013.
6. Zaświadczenie ze szkoły średniej.
7. Kserokopia nakazu płatniczego za 2013 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UMG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2013 – dotyczy rolników.
8. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce zameldowania jeżeli są osoby spoza gminy Pleszew.
9. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2013 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób uprawnionych do alimentów).
10. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).
11. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym + zaświadczenie z ZUS.
12. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
- utrata- świadectwo pracy; pit-11; dochody z US tzw. rozbite
- uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc (brutto i netto).
13. Kopię dokumentu tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste)

WZORY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
STYPENDIA - INFORMACJA

2014-07-28
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że po 15 sierpnia br można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Ogrodowej 13 lub na stronie internetowej Ośrodka.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1-15 września br.
Informacja dotycząca dożywiania

2014-07-07

Informacja dotycząca dożywiania uczniów
w Szkołach i Przedszkolach w 2014r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
Wnioski z pełną dokumentacją
tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 12 sierpnia 2014r.
aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca września 2014r.
Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy
pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.
Sporządziła
E.Chatlińska
Karta Dużej Rodziny

2014-07-01


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje o możliwości składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny uprawniającej do wielu zniżek.
Z uwagi na możliwość skorzystania z powyższej karty w okresie wakacyjnym serdecznie zapraszamy. Informacji udziela P. Angelina Wołowicz pokój 21 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-10.00 i od 14.00 – 15.00 tel. 62 7422 738 wew.134, e-mail angelinawolowicz@mgopspleszew.pl
w załączeniu wniosek

Dołączone pliki:

1) Karta Dużej Rodziny - wniosekSpotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

2014-06-18

W dniu 17.06.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego które prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Kusiak i powitała przybyłych 21 czlonków.
Tematem spotkania była problematyka przemocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew
i zapobieganie jej poprzez różne formy działań poszczególnych jednostek.
Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie zdali relację z działań związanych z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, przedstawiono 18 kart do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy. Od 01.01.2014r. założono łącznie 24 „Niebieskie Karty".
Poruszono też temat wszelkich interwencji w rodzinach związanych ze zgłoszeniami ze środowiska, których odnotowano w minionym kwartale 13.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie- podinspektor Artur Wieczorek koordynujący prace zespołu policyjnego wygłosił prelekcję na temat „ Realizacja procedury „Niebieskie Karty” przez Policję.
Spotkanie zakończono dyskusją dotycząca realizacji procedury „Niebieskie Karty”
z optymistycznym akcentem, że wszczęcie procedury pozwala w wielu przypadkach na uzdrowienie sytuacji w rodzinie i zaprzestanie stosowania przemocy.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Punkt poradnictwa specjalistycznego

2014-05-28

Dołączone pliki:

1) Punkt poradnictwa specjalistycznegoPOTRZEBNY WOLONTARIAT !

2014-05-19

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie poszukuje osobę dysponującą wolnym czasem i chęcią niesienia pomocy do współpracy z Ośrodkiem Pomocy w ramach wolontariatu. Pomoc miałaby być świadczona w formie pomalowania dwóch pomieszczeń mieszkalnych w Domu Socjalnym w Taczanowie Drugim dla rodziny, która jest objęta pomocą tutejszego Ośrodka..
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62/7422-738, wew. 133 -pracownik socjalny Lidia Ewiak.
Komunikat

2014-04-29

Informujemy, że

2 maja 2014 r. (piątek)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

PODZIĘKOWANIE

2014-04-29

Organizatorzy świątecznej zbiórki żywności "ZAJĄCZEK 2014"przeprowadzonej w
dniach 07.04.2014r do 16.04.2014r. w pleszewskich sklepach i marketach
wyrażają serdeczne podziękowanie mieszkańcom Miasta i Gminy za włączenie
się do zbiórki i okazaną pomoc.Zebrane produkty takie jak : mąka,cukier,ryż
makaron,olej,kawa,herbata,czekolady,słodycze pozwoliły na obdarowanie 11
rodzin ,a szczególnie matek samotnie wychowujących i wielodzietnych.

Dyrektor MGOPS
Agnieszka Kusiak

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (10-47 z 47)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Stypendia
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Stypendia
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Stypendia

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji