Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Programy i projekty


Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu tj. 10 osób dorosłych wraz z 14 dzieci do lat 14 , w ramach projektu pt.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej””.
Zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro – na postawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zaproszenia jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi przez psychologa w zakresie prowadzenia grup wsparcia w ramach projektu pt.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.1 „Aktywna integracja”, Podziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

Świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z realizacją projektu: Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

Dotyczy:
Przeprowadzenie warsztatów umiejętności pedagogicznych w zakresie metod i stylów wychowawczych, udzielenia uczestnikom pomocy w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych, pracy nad celami i problemami uczestników projektu (psychologia emocji), budowanie komunikacji w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów.
Zamawiający informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy,
któremu zlecona zostanie realizacji w/w usług wybrano do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę:
EWA DURSKA, Żegocin


ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanym od 01.09.2016 do 30.09.2018 pt. "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim":

- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy,
- osoby doświadczające przemocy.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji